2013. december 7., szombat

nE0: Tur és Ir legendája - ősapáink és valódi eredetünk


Talán sokan nem ismerik Tur és Ir legendáját teljes valójában, más rengeteg szép történetünkkel egyetemben – igen, egy magyar ősi legendáról lesz szó a későbbiekben, úgyhogy akinek az a fóbiája, hogy szégyenteljesen gyűlöli a saját nemzetét és ezáltal önmagát- az máris megúszta a következő hosszas, érdekes és különös történetet - amit azért illenék ismerni, még ha talán csak haloványan is- de minden magyar embernek.

Mert léteznek mondák és legendák, amit több nemzet is őriz. Nem furcsa? A magyarok őstörténeteit nem magyarok írták és nem magyarok őrzik és még csak nem is magyarok tanítják magyaroknak…és remélem kinőttétek a finnugor nyelvrokonság történetét is, mert ezt csak magyar tanulóknak tanítják, a finn gyerekek könyveiből már réges rég kivették... – viszont a bizonyított sumér rokonságunkról nem hallani…

Tehát jöjjön a történet más népek ajkairól - Nimród két fiáról Tur-ról és Ir-ről, vagy ha jobban tetszik Magorról és Hunorról.
Mindenki tanulta az iskolában, hogyan szökellt a csodálatos szarvas és vadászat közbeni elkallódásuk által miként talált Hunor és Magor a Kárpát- medence természeti kincseire, ám azt már nem tanítják az iskolában, tulajdonképpen kinek a fia volt a két testvér és miként végződött a sorsuk. 


NIMRÓD NÉPEZETE


Történt ugyanis, hogy élt egy nagy király az özönvíz idejében -állítólag a legelső - úgy hívták, hogy Nimród. Több nép legendáiban és elbeszéléseiben is találkozhatunk vele, perzsa, iráni, asszír, arab, szír, héber történetekben is, nemcsak mint Nimród, hanem Nimrud, Nemere, Bél, Bál, Ménrőt, Ménrót néven- az iskolákban Ménrót királyt említik, mint Mezopotámia királyát, Noé unokájaként ismerhetjük.

Mezopotámiát tartják az emberi civilizáció egyik legfontosabb bölcsőjeként, Ménrótot, azaz Nimródot pedig a magyarság ősapjaként.
Nimród király
Ménrót király, azaz Nimród király népével Mezopotámia területén élt. Nimródnak több gyermeke is volt, legendás tettekkel és érdekes történetekkel, de most legidősebb gyermekéről lesz szó - vagyis gyermekeiről - ugyanis Nimród elsőszülöttjei ikrek voltak. Egyikük gyönyörű anyjukra, míg másikuk apjukra hasonlított. Történetüket ismerik a Kaukázustól egészen Belső- Ázsiáig, az iráni és perzsa őskultúrák mind megőrizték legendájukat. Iránban például Tur és Iradzs néven ismerik őket, Naposz és Pálosz vagy Kasztór és Pollux néven, míg mi magyarok Hunorként és Magorként nevezzük őket. Tehát ők, az őseink és mi mindannyian magyarok a sumérok leszármazottjai vagyunk. Persze az idők során keveredhetett és keveredett a vérünk más keleti népekével, de a sztyeppei- iráni, kaukázusi, balkáni népek mind Nimród király birodalmához tartoztak, vándorló életformájukkal, hódításaikkal egész Európát, Eurázsiát meghódították.


A báty, Tur (Magor) fekete hajú, kreol bőrű és barna szemű volt, míg öccse, aki pár másodperccel utána született, Iradzs (Hunor) szőke volt, fehér bőrrel és kék szemmel. Természetükben is különböztek, Tur lobbanékony és harcias volt, míg Iradzs nyugodt és megfontolt. A két testvér nagyon szerette egymást, hiszen sokáig fogalmuk sem lehetett az öröklődés szabályairól, míg apjuk - Nimród király - életben volt…


Nimród fiai - Tur és Iradzs
Magor és Hunor


Nimródot egyébként a bibliából is ismerhetitek (biblia: értsd cenzúrázott, apokrif írás többnyire papok tollából), itt Nimródot Noé unokájaként említik, aki nagy uralkodóvá vált, hozzá kötik Bábel tornyának építését is. (Remélem figyeltetek, hogy Nimródot Bál- ként is nevezték.)

"Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: ‘Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.’Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város." Mózes I. könyve 10.8-12 (Szent Biblia – Szent Írás, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Brit és Külföldi Biblia­társulat, Budapest, 1948 )


A egyébként tornyot azért építették - a biblia szerint, mellesleg a biblia az egyetlen „irat” amely negatívan emlékezik meg Nimródról, minden más nép és emléke pozitívan és elismerően - Noé utódai, hogy közelebb lehessenek Istenhez, semmitől vissza nem riadva, lehetetlent nem ismerve készítették a hatalmas épületet, ezt azonban Isten nem nézte jó szemmel, s az ember arcátlansága miatt lerombolta a tornyot, s a nyelveket összezavarta, hogy többet ilyet ne tehessenek, hogy ne értsék meg egymás nyelvét. Így szól a biblia szerint Bábel Tornyának igencsak tanulságos története…-.-" (inkább nem kommentálnám)


A Gesta Hungarorum megemlíti Nimród legnagyobb városát „Babilan”-t, ahol megépítette Babylan tornyát. A Gesta szerint, itt ennek a toronynak a tetején egy óriási csatát vívott Nimród, de hogy miért és kik ellen, azt nem írta.........szóóval pont ekkor omlott össze a torony. A kritikus részt egész finoman kihagyták.


Magát Nimródot több nemzetség is mágusnak tartotta, és az ősi idők egyik legnagyobb szellemi vezetőjének. Nevének jelentése is nagy Vadász. Nimród egy táltos volt?Arab és görög legendák szerint:

- „ Nimród a mágusok mágusa volt, a legnagyobb varázsló. Nimród uralma alatt dzsinek álltak, parancsainak engedelmeskedtek”.
- „ Tornyát, amelyet azóta is Nimród tornyának neveznek, bár ma már csak romjai láthatók, valaha hatalmas volt, felért az égig. Nimród egyetlen éjszaka alatt építette ezt a tornyot varázserő segítségével.”
- „ Azokban az időkben, a démonok ura, az égben tartózkodott, és Nimród elhatározta, hogy háborút indít ellene a torony tetejéről."

Míg ez a biblia szerint:

„Nimródot az Ő istenei már gyermekkorában, arra jelölték ki, hogy az Úr (Adonai) ellenfele legyen. Nimród Babilon városában, egy hétemeletes tornyot épített, majd arra felmenve, háborút kezdett Adonai az Úr ellen”.


Tehát a Talmud az egyetlen, ahol azt mondták, hogy Nimród nem mással, mint magával az Úrral / Jahve ellen háborúzott a torony tetején. (Remélem nem kell nektek a Talmud-ot és a Bibliát összefüggésbe hoznom...) Tehát Nimród bölcs király csupán az Ószövetségben negatív, gonosz és ellenséges – Isten ellensége, aki nem más mint Jehova ellensége. LOL Természetesen Jahve mindig emlékezteti népét, hogy ő mindenható és kész keményen megbüntetni azt, aki nem imádja őt, és nem az ő szava szerint él.

„Ha Assziria betör országunkba és földünket tiporja, hét pásztort állítunk fel ellene, nyolc vezető embert. Karddal őrzik majd Assziria földjét, pallóssal Nimród földjét.” Biblia Mikeás könyve 5/b

„A szózat megszólalt és ezt mondá: Te gonosz, te gonosznak fia, az istentelen Nimród fiának fia, aki az ő uralkodása alatt az egész világot ellenem lázította!” Talmud

Nimród jól kihúzta a gyufát, ha maga Jahve és/vagy Isten parádéznak ellene. Miért tartottak Nimródtól?

"Ugyancsak a Jézus békéjét és szeretetét közvetítő Vatikán mondta ki 907- ben a Német-Római császárság idején, a Magyarság utolsó emberig történő kiírtását 907-ben, ahol Árpád fiaival Pozsony alatt 35.000 lovasával megsemmisítette a 100.000 fővel felálló Német-Római sereget, köztük 6 vatikáni érseket, akik a jobbszárnyat vezették.
"

Hát...szóval Nimród gonosz volt... no meg a leszármazottjai is.
Talmud meg Biblia...no comment.


NIMRÓD UTÓDAI


De térjünk vissza Nimród gyermekeire. Egyes feljegyzések szerint két fia – igen, ékírásos agyagtáblák szerint, amik több mint i.e 7.000!! évesek – azért indultak el a világba, Hunor keletre, míg Magor nyugatra, hogy új hazát keressenek Nimród népének, akik a Tigris és Eufrátesz között éltek, és folyamatos támadásoknak voltak kitéve a környező népek által, mivel a sivatag kellős közepén, hordalékkal és terméketlen területekkel körülvéve ez volt az egyetlen gazdag és élhető vidék - Mezopotámia. 


Sokan, akik elhitték mindazt a félrevezetést, amit az iskolában a magyarok őseiről szólnak, most mondhatják, hogy az biza nem akko' vót, mert 8 és 9 és 6 a szám, amit meg kellett tanulni. Nos azoknak sok fennmaradt tárgyi bizonyíték közül tudom esetleg figyelmükbe ajánlani a Tatárlaki leletek létezését. Történt ugyanis, hogy az a bizonyos i.e 7000 évvel ezelőtti időszakban elhagyta az ékírásos nemzet a folyóközt és nem sokkal később ékírásos nyomokat/bizonyítékokat/hagyatékokat hagyott maga mögött a nemzet, mely átvonult az Eurázsián és megérkezett a Kárpát- medencébe. Ilyen lelet a Tatárlaki lelet, ami például közel időszámításunk előtt 5500 évvel keletkezett, mezopotámiai írásjelekkel találták egy áldozati gödörben. Ez 3 táblácska az áldozáshoz, de több mint 2 tucat másikat is találtak kereskedők feljegyzéseivel, természetesen mezopotámiai ékírással.

Tatárlaki lelet i.e 5500 évesTehát elindult Hunor és Magor megkeresni az új hazát, meg is találták azt, hegyekkel körülvett, vizekben és legelőkben gazdag földet. Ez volt Szittyaország, Magor népének új hazája, a Kárpát- medence. Nimród fiai persze tovább haladtak, egyikük kelet felé, másikuk nyugatnak, s meghódították apjuknak a „fél világot”, Eurázsiát, s Nimródot a történelem egyik legnagyobb és leghatalmasabb királyává tették. Őket hívták Nimród nemzetségének

„A Somogyországi nép ajkán ma is él a monda, amely szerint Nimrud országot adott két fiának, az ország neve pedig Szittyaország volt. Ez az ország olyan hatalmas volt, hogy a tengerből kélt a Nap és a tengerbe nyugodott le. Mivel ekkora országot egy király kormányozni képtelen, Nimrud tanácsára a testvérek elosztották két felé az országot. Nyugati felét kapta Hunor és vitézei, keleti felét kapta Magor (Magyar) és leventéi. Ott, ahol a Nap lenyugodott a tengerbe, ott kezdődött az Óperenciás tenger. Ahol a Nap kélt, ott fejeződött be az Óperenciás tenger.”


Már tudjuk, hogy durván szólva Magortól származtak a magyarok, de mi történt a hunokkal? A hunokat manapság nem Hunor leszármazottjaival azonosítják, az erős ősi hun- magyar nép testvérisége és rokonsága ellenére sem, hanem ősi ázsiából származó nomád népnek vélik őket, akiket Attila vezetett be a Kárpát- medencébe az 5. században, a Római Birodalom idején. Hogy hogyan foglalhatták el a hazájukat másodjára? Itt ezen a ponton úgy érezhetitek magatokat, mint egy szappanoperában, a kinek-a kicsoda megint a hova?Történt ugyanis, hogy Nimród király meghalt.

„Nimród Király Ázsia uralkodója volt, Szkítiától egészen Kínáig tartott a birodalma, de még a nyugati szigeteken is uralkodott. Nimródnak két fia volt, ikrek, Naposz és Pálosz. Nimród élete delén a sötétség urával háborút kezdett, kihívta őt párbajra. Nimród tudta, hogy élete veszélybe kerül, és a sötétség ura megöli Őt de ő vállalta, hogy meghal népe becsületéért. Fiai között felosztotta a birodalmát, hogy halála esetén ki hol uralkodjon. Naposznak adta napkeletet, Pálosznak pedig nyugatot”
„A Pilisi hagyományok azt tartják, hogy Nimród egy nagy hegy alatt a Pilisben alszik. Nem halt meg, csak alszik és álmában a szíve dobog. Az Ő szívdobogását visszhangozza a hegy, ezért nevezik ezt a hegyet Dobogókőnek.”


Óriási méretűre duzzadt birodalmát elsőszülött fiára, Magorra hagyta, más néven Tur-ra. Tur így elfoglalhatta az egész világbirodalmat, amit apjától kapott. Tur egyébként népe főtáltosa is volt (táltos: szellemi vezető, a néphiedelem szerint táltosnak születni kell, nem tanulható, közvetlen kapcsolatban állnak a teremtő természettel.)

De mit kapott Ir/Hunor? Nos, leginkább keserű szájízt, ugyanis a két testvér hiába szerette egymást szívből, hiába volt bennük gyermekkoruktól a kisfiúk egymás közötti versengése, amikor az egyikük az egész birodalom uralkodójává válik a pár másodperces születési előjogával, nos megváltozik a helyzet. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy neki semmije sincs... Ir megkérdőjelezte testvére kizárólagos uralkodói jogát, s ettől kezdve folyamatos viszályok törtek ki közöttük, majd nézeteltéréseik háborúkba csaptak át. A csatáikat átélő nemzetek költeményeikben és mondáikban feljegyezték a két testvér óriási csatáit és küzdelmeit. Míg nem…a Pamír hegyén békét és vérszerződést nem kötöttek. A vérszerződés receptje nagyon egyszerű:

1. Végy 2 vagy több ellentétes vagy azonos nézetű embert. 

2. Mondjátok ki a közös nevezőt, mindazt amit el szeretnétek érni.

3. Vágjátok meg a karotokat/ kezeteket.

4. A kicsorduló vért fogjátok fel és gyűjtsétek egy azonos kupába.

5. Most jön az izgalmas rész: Jelentsétek ki, hogy ti és minden egyes utódotokra vonatkozik a szerződés, aki megszegi az mindörökkön őrökké legyen átkozott kivétel nélkül, míg ki nem javítják és helyre nem hozzák akár őseik vétkeit is.

6. Mindenki elégedetten kortyol a friss vérből, ami megpecsételi a szerződést.


Nos ezek után Tur és Ir békében élt, mindaddig míg cselszövők és besúgók egymás ellen nem hangolták újra, és fellobbant bennük a régi harag, s még nagyobb háborúk nem következtek újra Tur és Ir népe, azaz a turániak és az irániak között. Oly rengetegen meghatlak az egész birodalom területén, hogy végül a két testvér népezete döntött: nem mehet tovább ez így, és vívjon meg a két testvér egymással.


A két testvér karddal küzdött meg, s a perzsa és iráni legendák szerint is Tur felhasználta táltosi képességeit és mágiával/varázslattal győzte le testvérét. Tur a viszálynak véget szeretett volna vetni, de lényegében testvérgyilkosságot követett el, valamint megszegett egy vérszerződést, ráadásul a saját testvérével kötöttét.A legenda szerint ezért sújtja Tur, azaz Magor leszármazottait a magyarokat a turáni átok, mert a turániak a szerződés megszegésével átkozottak lesznek, s arra kárhoztatnak, hogy egymás ellen forduljanak, mint Tur és Ir tette. Az átok persze megtörhető, amikor is Tur és Ir, azaz a turániak és az irániak újra egyesülnek a Pamír hegyén, és megújítják vérszerződésüket.
A turáni átoknak persze több magyarázata is ismert, az egyik például István királyt okolja érte, aki elsőként és népét kötelezvén letért az ősi magyar táltoshitről, ezért magára vonta az ősi istenek haragját, s azzal sújtottak, hogy egymás ellen hadakozzunk mindaddig, amíg vissza nem térünk az ősi isteneinkhez a katolikus vallás helyett…


 


A magorok/turániak „nyertek”, majd az írániak/hunok keletre vonultak szerte a világban, Kína partjaitól kezdve a Kaukázusban, s leginkább a mai Azerbajdzsánban telepedtek le. Azerbajdzsánban több család és helynév is viseli a hun eredetet, épp úgy mint a Krím- félszigeten, Dagesztánban és Grúziában is. Őket az orosz szakirodalom avarokként is emlegette. Az avarok pedig a hunok utódaiként tartják magukat számon. Tehát egész Belső- Ázsia tele van a hunok leszármazottjaival.


Azerbajdzsáni emberek.
A hunok leszármazottjai?

Olyan sokszor meglepődnek az emberek, hogy „na, erről is kiderült, hogy magyar”- na mit gondoltok miért? Mert majdhogynem egész Európa és Ázsia ősei, mivel bevonultak és letelepedtek hazánkban és innen kiindulva benépesítették keletről érkezvén az egész nyugatot? És kik is mentek az Új Világba, a mai USA-ba? Csak nem európaiak?? Miért lenne meglepő, ha valaki harmadik, ötödik vagy sokadik generációs magyar? Nemcsak a világháborúk szórták szét a magyarokat, a hunokról nem is beszélve... összességében Nimród sumér birodalmát alapul véve a fiai, Hunor és Magor szakította ketté azt és két népezetté váltak? A magyarra és a hunra?

És mielőtt valaki azzal jönne, hogy más népek minket Hungary-nak neveznek, az nem Hunortól való hun eredetünkre utalna, nos mivel ez nagyon sok környező országban nincs így itt Közép- Európában, ugyanis a Balkáni és orosz nyelvek Ugol, Uhry, Ungarn, Uhersko, Uhlínak néven emlegetnek minket, ami nem más mint a török ’onogur’ névből ered, ami a „tíz nyíl”-at jelent, ami utal a nomád törzsszövetségeinkre és akikkel kapcsolatba kerültünk, -míg francia, spanyol és „felvilágosult” európai szomszédaink Hongrie, Hungria, Vengrija majd tévedésből és a nyelvfejlődés során a latin Hungaria-t kapcsolatba hozták a KAMU NYELVCSALÁDhoz tartozó "(finn)ugor" jelzéssel, így lettünk Hungary…mi a Magor leszármazottak.Egyébként egyre több és jelentősebb kutatásokat végeznek az ősi szkíta-hun, magyar, türk és mongol rokonsággal kapcsolatban a mongol, kínai és orosz szakemberek, melyeket rendre bizonyítanak is rengeteg tárgyi emlékkel, hagyatékkal és lelettel is.


„A vízözön után a kétszázegyedik évben, az óriás Ménrót, a Jáfet véréből származó Thana fia, okulva a múlt veszedelmén, egész rokonságával együtt egy torony építésébe kezdett”. Majd később:”Ménrót, az óriás, a nyelvek összezavarásának kezdete után Eviláth földjére költözött, mely vidéket ez idő tájt Perzsiának neveztek, s ott feleségétől, Enethtől két fia született, ti Hunor és Magor.”

Így a Gesta Hungarorum, amit két szerző is írt, az egyik a krónikás Anonymus, a másik Károli Gáspár a 13. században. Egyikből sem maradt fent eredeti példány...na vajon miért? Csak átirat természetesen.AZ IGAZI MAGYAR GESTA


A Tarih-i Üngürüsz (A magyarok története) a legősibb magyar krónika, amit I. Szulejmán szultán egyik tolmácsa, nevezetesen Mahmud Terdzsüman mentett ki a királyi könyvtárak felégetésekor, létét mindig tagadták és tiltott könyvként kezelték Szent István idejében, aki ugye lemondott a táltoshitről…....... 300 évvel később Vámbéry Ármin hozta haza a könyvet Törökországból és a Magyar Tudományos Akadémiának adományozta, ahol viszont nem hozták nyilvánosságra, sőt – azonnal zárolták!!!! 1971-ben került ki belőle egy másolat, innen ismert a léte, s benne Nimród és fiainak bővebb története is felbukkant újra, sumér feleséggel és őstörténettel. Ebből kiderül, hogy Nimród életének teljes története más sumér történetekkel állt össze, mivel sokáig emberek emlékezetében és szájhagyomány útján terjedt és akár keveredhetett Noé fiának Kushnak, s annak fiának, Balih-nak a története. Balih itt egyenlő Bál-lal, aki felépítette Bábel tornyát, aki nem más mint maga Nimród, a Tarih-i Üngürüsz-ben, a magyarok eredeti gestájában.


Akit érdekel a Tarih-i Üngürüsz egy részlete:
(amiben az szerepel, hogy Hunor a Kárpát medencében halt meg)Az évszámok kissé összekavarodhatnak ezért, mert sokan megpróbálták megmásítani, ám az igazság ott van közöttük, próbáljátok megtalálni- és akkor még nem is említettem, hogy Nimród halála után, mint minden nagy király és uralkodó az égbe került, így Nimród is, aki az Orion- csillagképet alkotja meg, épp úgy, mint Ozirisz… akit olykor Nimród néven említenek meg…

(Egyébként Csaba királyfi is az Orion- csillagképbe távozott.)
„Az Orion csillagképpel azonosított Nimrud megtalálható a „Planetárium Babylonicum” csillagai között. Ott Ni-Bu-U értékkel van olvasva, de ez rossz. Itt is „U”-t olvastak „Kus” helyett. Helyes olvasata: NI-BU KUS, vagyis a „Kus Párduc” és akkádul „NIMRUD” Vagyis Nimrud akkád név, emléke így maradt meg több ezer év után a magyar hagyományokban. Egy várost neveztek el róla, a hős párducról, a város neve: NIB-UR vagy NIB-RU, ma akkád változata ismert, Nippurnak hívják.”

„Az Orion csillagkép három égi út találkozásánál található. A csillagkép a vállán tartja a Tejutat  (az égi haza) és a hagyomány szerint a Tejútra való felemelkedéshez az Ő segítsége (beavatása) kell. Az Orion fellett a szkíta csodaszarvas szökell.”Míg két fia, Hunor és Magor, Tur és Ir az Ikrek (Gemini) csillagképében jelenik meg, a görög mitológia szerint Kasztór és Pollux Zeusz és Léda ikergyemekei, az egyikük félisten, míg a másikuk ember.

a Gemini


Sokak szerint Nimród maga a magyarok istene.


Minden évben találkozhattok az Orionidákkal, ami nem más, mint egy meteorraj, ami optikai csalódás miatt úgy tűnik, mintha röppályája az Orion csillagképből és a Geminiből indulna ki.


Orionidák
Próbáltam minél több érdekességet összegyűjteni nektek Nimród nemzetségéről, persze ez közel sem teljes, amit összesűrítettem nektek. Biztatlak benneteket, olvassatok minél többet olyan dolgok után, amik nem tiszták számotokra, nyomozzatok, kutassatok, rengeteg érdekességet fogtok találni a magyar nép történetében, mondáiban és legendáiban. Engem nagyon érdekel a téma, remélem benneteket is, talán a jövőben újra nekiesek egy- egy magyar legendának vagy eseménynek, hiszen mindenkinek a része kell, hogy legyen a valós tudás.

Szóval első körben felejtsétek el a finn rokonságot, és aki szeretne még egy kicsit gondolkozni ezen a történeten, annak ajánlom figyelmébe a Nimródról készült képeket,  amin szárnyas isten alakjában jelenítik meg.... :)5 megjegyzés:

 1. Nagyon tanulságos és jó cikk lett!
  Számos kérdést vet fel a továbbiakban amiket remélem megválaszolsz majd a további írásaidban!

  Érdekes, hogy kevés olyan nemzetet ismerek aki ily módon szembeköpi saját magát, múltját, nemzetét és őseit. Mert itthon nem divat énekelni a himnuszt, hanem ciki. Itthon ha valaki ki meri mondani, hogy elég ebből a takony hazugságból, elég a finnugor halszagú baromságból, és netán más nézeteket oszt akkor nácizzák, nagy-magyarozzák mindezt negatív szájízzel. Holott rengeteg szép hagyományunk van, még több legendánk és büszke múltunk, melyet egyes hatalmi rétegek elvesznek, meghazudnak, és eltitkolnak előlünk, hogy elbutítva zabáljunk a gyorsétterembe, fogyasszuk az amerikai bóvlit.

  Persze nem új keletű a dolog. Már eléggé rég elkezdték a magyarelleneséget szítani itthon is mint ahogy külföldön is. Az országunk ma ott tart, hogy kisebbségben vagyunk és elnyomnak minket. Ha pedig meg mernénk szólalni ránk sütik a rasszista vagy antiszemita jelzőt. Hát kurva jó mondhatni, Nimród! Ha alszol akkor fel ne kelj mert a látvány és az élmény ami majd fogad leírhatatlan.

  Egy kérdés azonban világos! Miért teszik. Szerintem nem másért mert hogy félik ezt a sokat szenvedett német. Mi van ha öntudatra ébred? Tán kiderül a turpisság? A magyar egy ősi, erős nép mely az elbutításban szenved.

  És aki nem büszke a hazájára, őseire az tegye fel a kérdést magában...

  Melyik népnek van a legősibb nyelve?
  Melyik népnek tagjai a legtehetségesebb tudósok, orvosok?
  Mely népnek köszönhető a legtöbb forradalmi találmány?
  Melyik nép nyelve tartozik a legkifejezőbb nyelvek közé?

  És ha ez nem elég.
  Ősein egy olyan földre hoztak minket, ami mindennel ellátna minket. Vízzel, termőfölddel, energiával, ásványi kincsekkel, termál és gyógyvizekkel.. és még sorolhatnám. És ezen földet nem mi birtokoljuk már nagyon rég óta, Idegenek fenik rá a fogukat már egyre nyilvánosabban. Ha nem vigyázunk ma holnap hontalanok leszünk mint a cigányok...

  Talán most amíg lehet kellene megbecsülni szép magyar hazánkat, múltunkat, őseinket.
  Talán most lenne itt az ideje megkeresni az igazságtalanul eltitkolt válaszokat.
  Addig amíg még van mit megmenteni!

  VálaszTörlés
 2. Ajj, pedig régebben milyen okos blog volt ez. Sic transit gloria mundi.

  Kis olvasnivaló a nyelvtörténet részéhez:
  http://www.nyest.hu/renhirek/nem-tanitjak-a-finnugor-rokonsagot-finnorszagban
  http://nyelvisztan.blog.hu/2011/04/04/ervek_a_finnugor_nyelvrokonsag_mellett
  http://fgrtort.nytud.hu/index.php/table/nyelvrokons%C3%A1g/

  A többire nem mondok semmit, mindenki azt hisz, amit akar. Végül is akkor már inkább a sumér eredet, mint a Szíriusz...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezeken kívül még vagy 5000-et linkelhettél volna, amik erről szólnak.

   Ez egy nézőpont, ami nekem sokkal szimpatikusabb és hitelesebb (rengeteg fizikai bizonyítéka van) és erről írtam egy rövidebb bejegyzést (nagyon sok mindent kihagytam ugyanis, próbáltam az érdekesebb dolgokat megragadni, ami még olvasmányosabb és emészthetőbb). Ez az oldal mindig is erről szólt.

   Törlés
 3. Nekem tetszett az összefoglaló. Leginkább az ősi írásokból kell kiindulni, mint az Indiai források. Mára már bizonyossá vált az is, hogy volt egy Nagy özönvíz, olyan ami a Bibliában is szerepel. Erich von Daniken írásai, kutatásai is lényegesek. Amit már egyik írásomban is közöltem annak, idején feltételezhető az emberiség eredete Földön kívüli eredetű. Szolga fajnak teremtetett. Gyaníthatóan saját genetikai térképükkel azért lett keverve, mert a többi kísérlet amit folytattak kudarcba fulladhatott, mivel silány volt a nyers anyag ahhoz, hogy érdemi munkára foghassák őket. Lényegében két (vagy több) frakcióról beszélhetünk akik megmérkőznek egymással a hatalomért, irányításért. Felhasználva minden erőforrásukat és tudásukat ahhoz, hogy az emberi fajt irányításuk alatt tartsák. Támogatást kapva a fizikai és a szellemi Világból is egyaránt. A Zsidó Biblia különben is a Sumér átirata. Ahol Adamuknak nevezték az első embereket (akik gyaníthatóan hím neműek voltak) és gondolom mivel elkezdtek frusztrálttá válni, ezért alkottak melléjük nőstény egyedeket is. Így keletkezett Ádám és Éva története... Hogy a Magyarságot melyik frakció küldöttei teremtették és milyen célból még mindig homály fedi előttem, de minden bizonnyal rossz szándék nincs mögötte. Remélem még az én életemben véget ér a viszálykodás a Magyar emberek között. Ha nem volnánk ennyire elvakítva a Világegyetem valódi igazságaira talán felismernénk, hogy amit teszünk egymással szemben az nem a helyes út, hanem csak egy ránk kényszerített állapot.

  VálaszTörlés
 4. Te szentséges atya úr isten, én tényleg teljesen véletlenül tévedtem ide, és nem is vagyok hajlandó elolvasni, leragadtam a Hunor-Magor=Castor-Pollux párhuzamnál... Fákkje, Sumérok vagyunk, de Zeusz leszármazottai, már aki Polluxtól származik, ugye, merthogy Castornak Tündareosz az apja a monda szerint, végülis, ez tényleg, teeeeljesen ugyanaz, mint a Hunor-Magor... (és ez csak az egyik párhuzam...) Hogyne! Csaba királyfi meg Apollón!!!!!
  Hát igen, bizony, két egymástól tök független legendában is ikrek szerepelnek, akik ráadásul fiúk, nyilván ugyanaz a monda!!! És nyilván szíííínigaaaaz...
  Dzsízösz krájszt...
  Aztán azt mondtam magamnak, olvass csak tovább, majd biztos megmagyarázza...
  De aztán belefutottam a Bibliás kis mondatodba: "biblia: értsd cenzúrázott, apokrif írás többnyire papok tollából"
  Jó lenne, ha tisztába jönnél egy-egy szó jelentésével, mielőtt leírod. Például az apokrif szó jelentésével.
  Pont azt jelenti, hogy azok a szövegek, amelyek NINCSENEK benne a Bibliában (bár nem csak ezekkel a szövegekkel kapcsolatban használják), és csak UTALÁS szintjén ismerjük őket, mert hivatkoznak rájuk, innen tudjuk, hogy léteztek, de vagy megsemmisültek, vagy még nem találtuk meg őket.

  Igen, azt hiszem, itt lett túl sok a nettó butaságból... Ennyire ne akarjunk már magyarkodni, itt vagyunk ezer éve a Kárpátok közt, semmi szükségünk rá, hogy még 5000 évet hozzácsapjunk a történelmünkhöz, oké? Teljesen jól kivívtuk magunknak a civilizált fennmaradás jogát, nem kell már bizonyítgatni. És önbecsülésünk se attól lesz, hogy x ezer éve pár félnomád horda hány fejlettebb civilzáció kezdeményét tüntette el a földr színéről. Attól lesz önbecsülésünk, amit most teszünk, a történelem elérhető közelségben lévő éveivel elszámolva.
  Végeredményben meg, mind Afrikából származunk, ráadásul ha a genetika nem téved, márpedig az nem nagyon szokott, akkor bizony el kell fogadnunk, hogy Ádám és Éva jószerivel létezett, ugyanis max egy jó tíz-tizenkét fős család tagjai az ősei minden ma a földön élő embernek. Mondjuk ebben sincs semmi meglepő, ez csak evolúció, csak tudnám, hogy a mi a francnak kell még mindig ez a sumér sületlenséget hangoztatni...? Teljesen mindegy, hogy kivel vagyunk rokonságban meg kivel nem, MINDEN nép egyidős a másikkal, mert MINDEN ember szülőtől születik. Tökmindegy, hogy mikor és hogyan szerveződnek néppé, állammá, büszkeség, öntudat szempontjából tökéletesen mindegy. Semmivel sem lehet büszkébb egy perzsa a népére, mint egy szlovák, csak mert nem négyezer éve hívják szlováknak. Az ő ősei ugyanúgy túlélték azt a négyezer évet. És ez tejesítmény!

  VálaszTörlés

Ezeket is ajánljuk: